آدرس دفتر در کارخانه نوآوری: مشهد، بولوار کوثر، میدان پژوهش، کارخانه نوآوری مشهد، طبقه اول
آدرس دفتر در پارک علم و فناوری خراسان: میدان تلویزیون، مرکز آموزش فنی حرفه ای ،ساختمان توسعه فناوری تیراژ